Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIJLE FLOATS
1. INSCHRIJVING EN BETALING

Een inschrijving gebeurt door de bevestiging via e-mail en of het invullen van het inschrijfformulier. Op deze manier komt tussen de klant en Dijle Floats de overeenkomst voor deelname aan het programma tot stand. Zelfs wanneer de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, bestaat op deze manier tussen de klant en Dijle Floats een overeenkomst voor de organisatie van de betreffende aangevraagde activiteit(en).

.

2. VERKOOPPRIJZEN
 

Dijle Floats deelt de prijs van de aangevraagde activiteit(en) mee aan de klant vóór de uitvoering van het programma.

Tenzij anders vermeld of anders overeengekomen, gelden de verkoopprijzen exclusief BTW.

De prijzen bevatten uitsluitend de diensten en de voorzieningen die via het e-mailverkeer en of in het reservatieformulier overeengekomen zijn. Indien geen aanpassingen overeengekomen zijn, bevatten de prijzen uitsluitend wat er op de www.dijlefloats.be aangegeven staat.

 

Dijle Floats behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen bij ernstige en of bij late (minder dan een week voor de uitvoering) wijzigingen van het programma vanwege de klant.

Indien de klant het afgesproken startuur de dag zelf niet respecteert en met ten minste een kwartier overschrijdt, behoudt Dijle Floats zich het recht voor de klant vertragingskosten aan te rekenen of de activiteit zelfs volledig te annuleren. Dit om de vlotte bediening van de andere klanten niet in het gedrang te laten komen.

3. DEELNEMERTAL EN BETALING

Het is de verantwoordelijkheid van de klant ten minste één week voor de uitvoering van het programma het precieze en onveranderlijke deelnemersaantal mee te delen aan Dijle Floats. Indien de klant een factuur vraagt, stelt Dijle Floats op basis van deze van de klant verkregen informatie over het deelnemersaantal, de definitieve factuur op en verzendt deze voor of na de uitvoering van het programma naar de klant ter betaling.

Dijle Floats stelt geen creditnota’s op (behalve bij annullatieverzekering); het is de verantwoordelijkheid van de klant één week voor aanvang van het programma de correctie informatie m.b.t. het deelnemertal mee te delen. Een creditnota wordt enkel opgesteld indien Dijle Floats een duidelijk aanwijsbare vergissing of fout heeft gemaakt m.b.t. de inhoud van de factuur.

Indien de klant geen factuur vraagt, stelt Dijle Floats op basis van deze van de klant verkregen informatie over het deelnemersaantal het te betalen bedrag vast en vraagt onmiddellijke betaling per overschrijving.

 

Wanneer de klant het precieze deelnemersaantal om welke reden dan ook niet kan geven één week voor de uitvoering van het programma, vraagt Dijle Floats de onmiddellijke betaling van een voorschot waarvan zij zelf de hoogte bepaalt. Het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de eindfactuur of afgetrokken van het restbedrag dat per eenvoudige overschrijving wordt betaald.

 

Wanneer de klant geen factuur vraagt, moet de betaling in ieder geval door Dijle Floats ontvangen zijn voor de aanvang van de uitvoering van de activiteit of bij aankomst op de startlocatie.

Facturen zijn steeds betaalbaar aan het adres van Dijle Floats, ten laatste 15 dagen na factuurdatum. Niet betaling van het saldo kan ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengen. Bij gebrek aan betaling van de factuur of bij onvolledige betaling is van rechtswege, zonder ingebrekestelling en enkel door het verstrijken van de termijn, een nalatigheidintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, en een onherleidbare schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro verschuldigd.

Is na 15 dagen de factuur niet voldaan, dan wordt een administratieve kost aangerekend.

De inschrijver die nog andere deelnemers inschrijft, is samen met hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen tegenover Dijle Floats.

 

4. ANNULERING / WIJZIGING DOOR KLANT

De klant die de overeenkomst annuleert, zal Dijle Floats hiervoor vergoeden. De verschuldigde annulatiekosten worden als volgt begroot:

* tot 30 dagen voor aanvang van activiteit: 25% vd prijs vh programma
* tot 15 dagen voor aanvang activiteit: 50% vd prijs vh programma
* tot 7 dagen voor aanvang activiteit: 75% vd prijs vh programma
* minder dan 7 dagen voor aanvang activiteit: 100% = de volledige prijs vh programma
Reeds betaalde voorschotten en volledige factuurbedragen blijven in ieder geval steeds in het bezit van Dijle Floats. De betaalde voorschotten worden in voorkomend geval in mindering gebracht op de annulatiekosten.

Dijle Floats behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen bij ernstige en of bij late (minder dan een week voor de uitvoering) wijzigingen van het programma vanwege de klant.

 

Het correcte aantal deelnemers aan een activiteit moet één week voor aanvang van deze activiteit worden doorgegeven aan Dijle Floats. Wanneer de klant het precieze deelnemersaantal om welke reden dan ook niet kan geven één week voor de uitvoering van het programma, vraagt Dijle Floats de onmiddellijke betaling van een voorschot waarvan zij zelf de hoogte bepaalt. Het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de eindfactuur of afgetrokken van het restbedrag dat per eenvoudige overschrijving wordt betaald.

Minder dan een week voor de uitvoering van het programma ligt het vooraf afgesproken deelnemertal vast. Dijle Floats stelt geen creditnota's op noch doet terugbetalingen die betrekking hebben op deelnemersaantallen die op minder dan een week voor aanvang van uitvoering van het programma kleiner worden. Hierop bestaan slechts twee uitzonderingen: Ten eerste met een doktersbriefje dat de zieke toestand van een deelnemer bewijst (longontsteking, zware griep, …, breuken, ligamentscheuren, …) en of met een ander duidelijk bewijs van overmacht (bv. Zwangerschap) kan Dijle Floats beslissen een terugbetaling te doen en of een creditnota op te maken. Dit kan slechts één maal: een verlaging van het deelnemertal dient in één keer samen met de bewijsstukken te worden doorgegeven aan Dijle Floats.

De annulering van deze deelnemers moet minimaal 12u op voorhand worden doorgegeven.

Ten tweede via de annulatieverzekering.

 

Iedere last-minute verhoging van het aantal deelnemers brengt uiteraard wel een prijsverhoging mee. De klant wordt door Dijle Floats geïnformeerd of de extra aangemelde deelnemers al dan niet kunnen worden bediend.

 

Indien de klant het afgesproken startuur de dag zelf niet respecteert en met ten minste een kwartier overschrijdt, behoudt Dijle Floats zich het recht voor de klant vertragingskosten aan te rekenen(1.21 euro per 15 minuten p.p.) of de activiteit zelfs volledig te annuleren. Dit omdat hierdoor de vlotte bediening van andere groepen in het gedrang kan komen.

 

Door de klant gevraagde wijzigingen aan een programma worden aanvaard door Dijle Floats indien mogelijk en mits betaling van de kosten en/of van de eventuele prijsaanpassing.

 

In geval van een klimatologische overmachtsituatie zoals een natuurramp of een geheel overdadig extreme weersomstandigheid (bijvoorbeeld donder en bliksem, extreem grote hagelbollen), kan de klant ervoor kiezen de activiteit in overleg met Dijle Floats te verplaatsen naar latere datum. Eénzijdig de beslissing tot annuleren nemen, kan de klant niet. Terugbetaling eisen, kan de klant nooit. Bij iedere andere klimatologische omstandigheid (dus ook regenweer) gaat de activiteit gewoon door en kan deze niet worden verplaatst naar latere datum noch geannuleerd noch terugbetaald. De klant kan zich tegen slecht weer indekken door vooraf in overeenkomst met Dijle Floats  een alternatief slecht-weer-programma te hebben uitgewerkt dat last-minute kan worden toegepast(Hier word de zaalkost steeds doorgerekend).

Of de klant kan een annulatieverzekering nemen.

5. ANNULERING / WIJZIGING DOOR DIJLE FLOATS

Indien het afgesproken startuur de dag zelf niet gerespecteerd wordt, behoudt Dijle Floats zich het recht voor de activiteit inhoudelijk te wijzigen of volledig te annuleren.

 

Dijle Floats behoudt zich het recht voor deelnemers die alcohol hebben gedronken en of onder invloed van verdovende middelen zijn en zich naar het oordeel van een medewerker van Dijle Floats niet gedragen, te weigeren te bedienen en dit zonder terugbetaling of schadevergoeding.

 

Annulering: In geval van een klimatologische overmachtsituatie zoals een natuurramp of een geheel overdadig extreme weersomstandigheid (bijvoorbeeld donder en bliksem, extreem grote hagelbollen), kan de klant ervoor kiezen de activiteit in overleg met Dijle Floats te verplaatsen naar latere datum. Eénzijdig de beslissing tot annuleren nemen, kan de klant niet. Terugbetaling eisen, kan de klant nooit. Bij iedere andere klimatologische omstandigheid (dus ook regenweer of sneeuwval) gaat de activiteit gewoon door en kan deze niet worden verplaatst naar latere datum noch geannuleerd noch terugbetaald. De klant kan zich tegen slecht weer indekken door vooraf in overeenkomst met Dijle Floats een alternatief slecht-weer-programma te hebben uitgewerkt dat last-minute kan worden toegepast.

Of door een annulatieverzekering te nemen.

 

Dijle Floats behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren of inhoudelijk te wijzigen indien hiervoor gegronde redenen bestaan. Naast weersomstandigheden kan het ook om andere situaties zoals hoge waterstanden, stakingen, contractbreuken door onze leveranciers, sluiting van sluizen door VMM enz. gaan. De klant kan Dijle Floats niet aansprakelijk stellen voor zulke onvoorziene wijzigingen en ook geen schadevergoeding eisen.

.

Wijziging: Indien tijdens een activiteit een onvoorziene programmawijziging dient te gebeuren, zal onze betrokken begeleider of projectleider een goed alternatief zoeken in overleg met de deelnemers. Zijn of haar beslissing is steeds bindend en onherroepelijk. De klant kan ons niet aansprakelijk stellen voor onvoorziene wijzigingen en ook geen schadevergoeding eisen voor zover het programma minstens voor meer dan de helft wordt uitgevoerd volgens de inschrijvingsbepalingen. Indien meer dan de helft van een activiteit zou wegvallen gelden de hierboven staande voorwaarden van annulering.

Uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen een programmawijziging teweegbrengen.

6. ANNULATIEVERZEKERING

Omdat we in openlucht werken en de weergoden nog steeds hun eigen zin doen, bieden wij een annulatieverzekering aan.

Met deze annulatieverzekering heb je als individuele particulier recht op (Opgelet ons verwittigen van de annulering is noodzakelijk.):

 • Full refund van deelname prijs per deelnemer die annuleert tot VIJF DAGEN voor de datum van je reservatie.
 • 80 % refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot VIER DAGEN voor de datum van je reservatie.
 • 75% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot DRIE DAGEN voor de datum van je reservatie.
 • 70% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot TWEE DAGEN voor de datum van je reservatie.
 • 65% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot EEN DAG voor de aanvang van je gereserveerde activiteit.
 • 60% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot VIER UUR voor de aanvang van je gereserveerde activiteit.
 • 50% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert OP HET MOMENT VAN DE ACTIVITEIT.

Met deze annulatieverzekering heb je als groep(bedrijf, vereniging, school) recht op:(Opgelet, ons verwittigen van de annulatie van deelnemers is noodzakelijk.)

 • Kosteloos verplaatsen naar een andere datum wegens het weer tot EEN DAG voor de datum van je reservatie.
 • Full refund van deelname prijs per deelnemer die annuleert tot VIJF DAGEN voor de datum van je reservatie.
 • 75% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot DRIE DAGEN voor de datum van je reservatie.
 • 70% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot TWEE DAGEN voor de datum van je reservatie.
 • 65% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot EEN DAG voor de aanvang van je gereserveerde activiteit.
 • 60% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot VIER UUR voor de aanvang van je gereserveerde activiteit.
 • 50% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert OP HET MOMENT VAN DE ACTIVITEIT.

De annullatieverzekering bedraagt:

 • Bij activiteitsprijs tussen 10 en 20 euro p.p. bedraagt de annullatieverzekering: 3 euro p.p.
 • Bij activiteitsprijs tussen 20,05 en 30 euro p.p. bedraagt de annullatieverzekering: 3.50 euro p.p.
 • Bij activiteitsprijs tussen 30,05 en 40 euro p.p. bedraagt de annullatieverzekering: 4 euro p.p.
 • Bij activiteitsprijs vanaf 40,05 euro p.p. bedraagt de annullatieverzekering: 4,8 euro p.p. 

 

 

 

7. VERZEKERINGEN

Dijle Floats is in zijn activiteiten verzekerd inzake zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover deelnemers en derden.

Voor kwetsuren ben je via de familiale verzekering verzekerd.

De klant heeft wel de mogelijkheid om tijdens de duur van een activiteit bij Dijle Floats een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten.

Het personeel van uw bedrijf is normaliter verzekerd door de gewone bedrijfsverzekering: te checken met uw verzekeringsagent.

Persoonlijke bezittingen laat je zoveel mogelijk thuis of in de wagen. Dijle Floats neemt geen persoonlijke spullen in bewaring.

Elektronica laat je zoveel mogelijk thuis, onze verzekering komt niet tussen bij waterschade. Hiervoor kan je zelf privé een verzekering afsluiten.
Als je toch elektronica meeneemt, zorg je zelf voor een waterdicht zakje.

 

 

8. BEGELEIDING

De programma's van Dijle Floats worden zorgvuldig uitgekiend en minutieus voorbereid. Onze begeleiders zijn specialisten in hun domein en betrouwbare kenners van de locaties van onze activiteiten. Al wie deelneemt wordt verondersteld zich te schikken naar de richtlijnen van deze begeleiders. Bij ernstige overtreding van belangrijke met de groep gemaakte afspraken, kan iemand worden uitgesloten, zonder aanspraak op schadevergoeding. Deelnemers verbinden zich ertoe de eventuele schade te dragen, veroorzaakt door het door hen niet naleven van instructies van onze begeleiders of de vigerende regelgeving op de betrokken waterloop of natuurdomeinen.

9. CONDITIE EN GEZONDHEID
;
Onze programma's werden ontworpen voor iedereen met een avontuurlijke spirit en een goede basisconditie.
Wanneer, tijdens een activiteit, zou blijken dat iemand absoluut niet over de vereiste conditie beschikt om de activiteit te ondernemen of verder te zetten, kan de begeleider de activiteit voor de betrokkene onderbreken, dit in belang van zijn/haar gezondheid. Indien voldoende begeleiders aanwezig zijn, kan een van hen zich ertoe verbinden de deelnemer die de activiteit staakt terug te brengen naar de plaats van vertrek. De kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.

Louter door zijn/haar deelname bevestigt de deelnemer dat hij/zij kan zwemmen. 

Deelnemers bevestigen geen symptomen van Covid-19 vertoond te hebben gedurende de voorbij 12 dagen.

10. GEBRUIK/HUUR VAN SPORTMATERIAAL

Gebruik van ons materiaal tijdens de activiteiten:

 Behoudens uitzonderingen, is het ingezet sportmateriaal eigendom van Dijle Floats. Wij behouden ons dan ook het recht voor om beschadigingen in rekening te brengen. De kosten voortvloeiende uit de schade die gebeurlijk veroorzaakt wordt door een deelnemer, bij het niet correct opvolgen van de instructies van de begeleider(s), of bij het niet handelen als een goede huisvader voor het materiaal, zijn steeds ten laste van de betrokken deelnemer. Onder álle omstandigheden anders dan deze waarbij de fout van de begeleider kan worden bewezen, is bij verlies van materiaal of beschadiging van materiaal de gebruiker verantwoordelijk en moet deze bereid zijn de kosten te vergoeden.

Alsook bij huur van materiaal zonder begeleider.

 

Deze kosten zijn als volgt:
Schade van materiaal wordt door een expert begroot afhankelijk van de schade.

Verlies van materiaal/schade aan materiaal:
Kano-peddel: 39 euro
Kajakpeddel: 50 euro
Suppeddel: 50 euro
Zwemvest: 50 euro
Gezonken kano niet aan oever vastgebonden: 1300 euro
Achter gelaten kano (onderweg) of gestolen kano: 1300 euro
Achter gelaten SUP (onderweg) of gestolen SUP: 1000 euro
Achter gelaten of gezonken kajak of gestolen kajak: 1000 euro
Gedeukt, gebarsten, verloren of gestolen waterdicht tonnetje: 25 euro
Kapot gestoken/geramde/gesneden band: 36 euro

Gebroken blaaspijp: 25 euro
Gebroken lasergun: 75 euro
Kickbike: 205 euro
MTB: 1200 euro
Verloren Vikingkledij: 45 euro
Laserrifle: 65 euro
Laserpistool: 50 euro
Lasertarget: 30 euro
Laser Commandpost 75 euro
Paintball Shotgun: 75 euro
Paintball/archery masker: 50 euro
Boog: 55 euro
Gebroken of verloren pijl: 11 euro

Springkasteel met scheur of snede: 450 euro
Springkasteel met vlekken van voeding of drank: 350 euro
Gladiatorenspel met scheur of snede: 750 euro
Gladiatorenspel met vlekken van voeding of drank: 500 euro
Push-him-off spel schade: 900 euro
Push-him-off spel drank of voedingsvlekken of resten: 600 euro
Rodeostier met scheur of snede: 750 euro
Rodeostier met drank of voedingsrestanten op: 500 euro
Sumo-pakken met scheur of snede: 750 euro
Sumo-pakken met voedings- of drankresten op/in: 500 euro
Verloren sumo-neksteunen of masker: 80 euro/stuk
Beschadigde vechtworsten: 85 euro/stuk
Waterschade inflatables: 500 euro/stuk

Onvolledige of gebroken Spelletjes uit spelsets: Tussen 25 en 100 euro excl.  btw.

Dit is de handelswaarde, hierbij komt nog 21% BTW. De klant kan zich steeds vooraf indekken door het afsluiten van een gepaste verzekering bij zijn verzekeringsagent.

Ook het laten afdrijven van je vaartuig zonder inzittenden na uitstappen wordt aangerekend:
- Indien hij gerecupereerd kan worden door Dijle Floats medewerkers = 100 euro excl. btw. Per werkuur gespendeerd aan het recupereren van het vaartuig.
- Indien hij niet gerecupereerd kan worden door Dijle Floats Medewerkers = prijs van respectievelijk vaartuig bij schade of verlies + 2 werkruren.

11. Waarborg

Als je materiaal huurt zonder begeleiding of je gaat als vrijgezellen groep het water op, dan vragen wij een geldelijke garantie.
De garantie/waarborg betaal je vooraf en krijg je achteraf, als niets kapot of verloren ging, terug binnen de 7 werkdagen. Indien je de waarborg cash betaald, krijg je deze na de afvaart ook onmiddellijk cash terug.

Huur van sportmateriaal zonder begeleiding:

Indien sportmateriaal door ons wordt verhuurd zonder onze begeleiding, vragen wij een geldelijke garantie bij afhaling. De garantiesom wordt door Dijle Floats aangesproken in geval van beschadiging of verlies. Bij volledig verlies wordt de handelswaarde van het sportmateriaal aangerekend +21 % BTW als boven vermeld. De klant kan zich steeds indekken door het afsluiten van een gepaste verzekering bij zijn verzekeringsagent.

12. KLACHTEN

Ondanks al onze zorgen is het toch mogelijk dat u als klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient steeds, voor zover mogelijk, ter plaatse te worden ingediend bij de betrokken begeleider of medewerker. Als dit niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze ten laatste binnen één week na terugkeer schriftelijk en aangetekend, met de nodige motiveringen, worden ingediend bij Dijle Floats.

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Leuven bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. In geval bovenvermelde voorwaarden verschillend zijn van de voorwaarden van de inschrijver, zullen zij de overhand hebben op die van de inschrijver.

13. FOTO’s

Dijle Floats behoudt zich het recht de foto’s gemaakt door medewerkers tijdens de activiteit, te publiceren op de facebookpagina van Dijle Floats.

Dijle Floats behoudt zich ook het rect deze foto’s te gebruiken bij het maken van promotie in sociale media, websites en folders.

Indien een deelnemer niet wenst dat zijn foto geplubliceerd word, dan stuurt deze ten laatste drie uur na de activiteit een mailtje naar info@dijlefloats met titel: “Vraag tot niet Publicatie foto”

Je vermeld in de mail over welke activiteit het gaat en welke deelnemers.

Indien de foto’s al gepubliceerd zijn op facebook, kan de deelnemer steeds vragen binnen de drie dagen om deze terug te verwijderen.

Dijle Floats zal nooit inkriminerende of vernederende foto’s plaatsen of publiceren. (een omgevallen boot is niet vernederend)

Dijle Floats is steeds bereid tot aanlevering van de foto’s naar de deelnemers en tot het verwijderen van foto’s die deelnemers tonen, die niet wensen in beeld te komen.

14. Lasertag verhuur voorwaarden:

 • De gehuurde lasertagset word steeds gebruikt onder toezicht van minimaal 2 personen +16 jaar
 • De Lasertag materialen mogen niet afgewassen worden!
 • Bij regenweer verhuis je naar binnen om te gamen! (lichte motregen is geen probleem op niet open terrein)
 • Je betaalt waarborg bij afhaling, gelijk aan 2 x de huurprijs. Deze krijg je terug bij terug inlevering.
 • Wapens zijn gecontroleerd voor afhaling
 • Wapens worden gecontroleerd bij terugbrengen.
 • Wapens die valsschade hebben kunnen volledig in rekening worden gebracht.
 • Er mag niet met de wapens geslagen worden.
 • Per dag te laat inleveren, word er een volledige dag verhuur aangerekend.
 • Wapens waar gras/aarde of andere substanties in de connectie sleuven word geduwd, worden aangerekend als kapot. Deze sleuven zijn afgesloten met klepjes, vuil hierin komt hier enkel in als je het erin duwt…

15. Lockdown verhuur voorwaarden:

 • Contactloze ophaling of levering
 • Enkel te gebruiken met je eigen gezinsbubbel of met je twee sportbuddies.
 • Schade door oneigenlijk gebruik of transportschade wanneer je zelf transporteert, wordt aan aankoopprijs aangerekend.
 • Betaling steed via overschrijving.
 • Reservatie steeds via website.
 • Waarborg wordt na tussen drie en zeven dagen na de verhuur verrekend of teruggestort.
 • In beslag name wegens schendingen van de maatregelen door de huurders worden aangerekend aan aankoopprijs.

16. Kampen:

 • Gsm's en andere electronica zijn niet toegestaan op kamp.
 • Je bent niet verzekert voor ongevallen zonder aansprakelijkheid van Dijle Floats, Hiervoor ben je verzekerd via je familiale en kan je een apparte verzekering afsluiten bij je verzekeraar.  
 • Annulatie van een kamp de dag voordien of de dagzelf kan nooit recht geven op terugbetaling zonder annulatieverzekering en doktersattest.
 • Een deelnemer moet zelf een veiligheid voor zijn bril voorzien tijdens de kampen: Geschikte brildoos en oorklemmen of sportrekker.
 • De medische achtergrond van deelnemers moet vooraf doorgegeven worden: (Adhd, ADD. ASS; Autisme, Allergiën, ....)
 • Afwijkende eetgewoontes moeten bij de reservatie vermeld worden: (Hallal, vegetarisch, veganistisch, ...)
 • In het kader van Covid-19 mag je het kamp niet combineren met jeudsport wedstrijden op dezelfde dagen.
 • Deelnemers die ziektesymptomen ontwikkelen tijdens het kamp worden door de ouders terug opgehaald en laten zich testen.